برند : دیاکو دیاکو

ماژول Led قرمز رنگ

کد :
1111111
وضعیت :
موجود
نظرات :
( 0 نظر )

مشخصات کلی

a

مشخصات کلی
وزن

34.2

ولتاژ

4

سری

2

شلف

گرد

لیست پارچه های متداول :

تعداد :
وزن

550 گرم

a

نتاذیبتذسیتبنذسینذبمسینذسمنیذرنمسیذرنمسیذرمنسیذ

پیام خود را بگذارید